Girls Varsity Gymnastics · Varsity Gymnastics on Dec. 6th vs. Atlee, Hanover, & Patrick Henry (3/3)